Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie,

Zieleniewo 37, 73-240 Bierzwnik

 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436 ze zm.), która:
 • posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również osób niebędących nauczycielami,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej  na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy, lub w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego  albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami,
 • nie jest karana karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191 ze zm.),  a w przypadku nauczyciela akademickiego – kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 572 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zm.) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami,
 • oświadcza o dopełnieniu obowiązku, z którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej – dotyczy również osób niebędących nauczycielami.
 1. Stanowisko dyrektora może również zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 3-11.
 2. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany  lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r., poz. 167 ze zm.), spełniający wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-4, 6-11.
 3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 • ukończyła studia magisterskie,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • ma pełnązdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 3, 6, 8-11.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego  lub innego dokumentupotwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa pkt. 3,
 • oryginały lub poświadczone prze kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagane wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych i dokumentu poświadczającego posiadanie przygotowania pedagogicznego lub dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego  albo nauczycielskiego kolegium języków obcych,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego  - w przypadku  nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ważne na dzień rozpoczęcia kadencji,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z  2012 r., poz. 572 ze zm.),
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych  - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę lub placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa  w pkt. 5 ppkt 2, 4, 5, 6, 7.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie” w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku  do godz. 14.00. w sekretariacie Urzędu Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwniklub przesłać pocztą na wskazany adres. W przypadku nadesłania oferty pocztądecyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
 3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bierzwnik.
 4. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie Komisji Konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 18-03-2016 09:36:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 18-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 18-03-2016 09:36:09