Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie,

Zieleniewo 37, 73-240 Bierzwnik

 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436 ze zm.), która:
 • posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również osób niebędących nauczycielami,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej  na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy, lub w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego  albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami,
 • nie jest karana karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191 ze zm.),  a w przypadku nauczyciela akademickiego – kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 572 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zm.) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami,
 • oświadcza o dopełnieniu obowiązku, z którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej – dotyczy również osób niebędących nauczycielami.
 1. Stanowisko dyrektora może również zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 3-11.
 2. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany  lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r., poz. 167 ze zm.), spełniający wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-4, 6-11.
 3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 • ukończyła studia magisterskie,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • ma pełnązdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 3, 6, 8-11.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego  lub innego dokumentupotwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa pkt. 3,
 • oryginały lub poświadczone prze kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagane wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych i dokumentu poświadczającego posiadanie przygotowania pedagogicznego lub dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego  albo nauczycielskiego kolegium języków obcych,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego  - w przypadku  nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ważne na dzień rozpoczęcia kadencji,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z  2012 r., poz. 572 ze zm.),
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych  - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę lub placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa  w pkt. 5 ppkt 2, 4, 5, 6, 7.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie” w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku  do godz. 14.00. w sekretariacie Urzędu Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwniklub przesłać pocztą na wskazany adres. W przypadku nadesłania oferty pocztądecyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
 3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bierzwnik.
 4. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie Komisji Konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 18-03-2016 09:36:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 18-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 18-03-2016 09:36:09