Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych

Zapytanie ofertowe  na świadczenie usług psychologicznych

1. Zamawiający:

Gmina Bierzwnik
ul. Kopernika 1
73-240 Bierzwnik

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku, dotkniętych różnymi problemami życiowymi, uzależnieniami oraz problemem przemocy w rodzinie.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej dla osób  i rodzin z terenu gminy Bierzwnik  w szczególności dotkniętych ciężkimi chorobami (w tym depresje i zaburzenia psychiczne), konfliktami rodzinnymi, uzależnieniami, przeżyciami traumatycznymi (śmierć, wypadek, kalectwo), przeżywających różne sytuacje kryzysowe oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Informacyjnym  działającym  przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy Społecznej w Bierzwniku , zgodnie z Gminnym Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  terenie  Gminy Bierzwnik na 2016r. w zakresie:

- prowadzenia wczesnej  interwencji psychologicznej,
- prowadzenia konsultacji i diagnozy psychologicznej,
- prowadzenia spotkań o charakterze terapeutycznym,
- przeprowadzenia testów psychologicznych w zależności od potrzeb klienta (osoby dorosłej lub dziecka),
-  prowadzenia interwencji psychologicznej dla ofiar przemocy,
-  prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla ofiar przemocy,
-  prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla sprawców przemocy,
- prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze mediacyjnym dla małżeństw i członków rodzin zagrożonych przemocą,
- prowadzenia konsultacji poradnictwa zmierzającego do ukierunkowania pracy członków rodziny z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie lub zagrożonym przemocą w rodzinie,
- prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny zagrożonej lub dotkniętej przemocą.

Konsultacje będą odbywać się  3 razy w miesiącu po 2 godziny dziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku ul. Krajowej Rady Narodowej  16.

Podana liczba godzin jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.

Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony po zawarciu umowy.

 Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług w przypadku firm lub umowa cywilno-prawna.

3. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu psychologii
2) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pomocy psychologicznej (nawiązywanie kontaktów, przeprowadzanie interwencji kryzysowej, udzielanie wsparcia, motywowanie, poradnictwo)  oraz pracy  z ofiarami i sprawcami przemocy

4. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od kwietnia 2016r. do grudnia 2016r.

5. Wymagane dokumenty:

1) oferta zawierająca opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz cenę brutto za 1 godzinę zegarową dyżuru;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przebyte kursy i szkolenia;
3) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)”.

W przypadku firm dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć również aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji              o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2016 r. do godz. 10.00

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GOPS w Bierzwniku ul. Krajowej Rady Narodowej 16 -  z dopiskiem na kopercie „Oferta na świadczenie usług psychologicznych”.

7. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena za 1 godzinę zegarową dyżuru -  oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 Osoba do kontaktu: Anna Nowak  tel. 95 768 02 98
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Bierzwnik, 18.03.2016r.

Wójt Gminy Bierzwnik

Adam Błaszczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 18-03-2016 11:42:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 18-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 18-03-2016 11:42:50