Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNO -HANDLOWĄ IMPREZY PN. " DOŻYNKI GMINNE ? BIERZWNIK 2016?

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA OBSŁUGĘ
GASTRONOMICZNO-HANDLOWĄ
IMPREZY PN. "DOŻYNKI GMINNE – BIERZWNIK 2016”

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku ogłasza konkurs ofert na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy na wyłączność.

Oferta dotyczy imprezy - " DOŻYNKI GMINNE – BIERZWNIK 2016”w terminie: 04.09.2016r. Miejsce – Park w Bierzwniku.

• Oferty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku,
ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oferty przyjmowane będą do dnia 22.07.2016 roku do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DOŻYNKI GMINNE – BIERZWNIK 2016” – Usługa gastronomiczno-handlowa.

• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku: www.gokbierzwnik.pl

• Szczegółowych informacji udziela Pan Władysław Wajda, tel. 95 768 01 24 lub 603 790 725

Dokumenty do pobrania: Konkurs - Specyfikacja

 

 

KONKURS – SPECYFIKACJA

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku ogłasza konkurs na kompleksową obsługęgastronomiczno-handlową na imprezę, na zasadzie wyłączności. Oferta dotyczy imprezy - "DOŻYNKI GMINNE – BIERZWNIK 2016” w terminie 04.09.2016r. Miejsce – Park w Bierzwniku
Oferta powinna uwzględniać zapewnienie profesjonalnej obsługi gastronomiczno-handlowej (grill, napoje, lody, słodycze, itp. produkty spożywcze, zabawki) wraz ze sprzedażą piwa oraz na działalność tzw. „parku rozrywki dla dzieci” (dmuchane zamki, zjeżdżalnie – itp. inne atrakcje).
Firmy zobowiązują się do sprzedaży piwa i napoi w naczyniach plastikowych oraz do zachowania czystości na obszarze konsumpcji. Organizator zapewnia przyłącze zasilając w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym/.

Oferty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11, lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku www.gokbierzwnik.pl
Szczegółowych informacji udziela Pan Władysław Wajda tel. 95 768 01 24 lub 603 790 725

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

na:

Kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową podczas imprezy –„DOŻYNKI GMINNE –BIERZWNIK 2016” w terminie: 04.09.2016r. Miejsce – Park w Bierzwniku z wyłącznością.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku:
adres korespondencyjny: ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
siedziba: ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941572033, Regon: 320493294

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Na przedmiot zamówienia składa się : zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomiczno-handlowej imprezy DOŻYNKI GMINNE –BIERZWNIK 2016 w terminie:04.09.2016r. Miejsce – Park w Bierzwniku z wyłącznością.

 

2. Zakres zamówienia.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi imprezy, który musi zapewnić obsługujący imprezę gastronomiczno-handlową obejmuje:
- stoiska gastronomiczne  – min. 2;
- inne niż gastronomiczne stoiska handlowe – min. 4;
- ławo-stoły – min. 30 kompletów;
- parasole o średnicy 4 m – min. 15 szt.;
- nalewki do piwa (roll bar) – min. 2;
- atrakcje dla dzieci – tzw. umownie „park rozrywki”.
(W ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprezy w powyższym terminie).

Obsługujący zaplecze – gastronomiczno-handlowe będzie pobierał opłaty zaświadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

3. Organizator pobierze opłatęod Obsługującego zaplecze gastronomiczno-handlowe za dzierżawę terenu Parku w Bierzwniku na wyłączność na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy.
4. Obsługujący zaplecze gastronomiczno-handlowe–zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora podczas imprezy„DOŻYNKI GMINNE–BIERZWNIK 2016”w terminie:04.09.2016 r.
5. Po stronie Obsługującego zaplecze gastronomiczno-handlowe leży również uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną oraz wszelkich innych zaświadczeń i pozwoleń.
6. Obsługujący zaplecze – gastronomiczno-handlowe  zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora.
7. Obsługujący zaplecze – gastronomiczno-handlowe zobowiązuje się do obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie i po imprezie.
8. Obsługujący zaplecze–gastronomiczno-handlowe zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.
9. Obsługujący zaplecze–gastronomiczno-handlowe zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

II. Warunki udziału Obsługującego zaplecze–gastronomiczno-handlowe w postępowaniu.

O obsługę kompleksową gastronomiczno-handlową imprezy z wyłącznością mogą ubiegać się Obsługujący zaplecze gastronomiczno-handlowe, którzy:
1. Złożą oferty zgodne z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zapłacą kwotę za dzierżawę terenu parku Bierzwniku na organizację zaplecza gastronomiczno-handlowego, która zadowoli Organizatora.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Obsługujący zaplecze gastronomiczno-handlowe ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie będą odczytywane.

 

III. Kryteria oceny oferty:

Obsługujący zaplecze–gastronomiczno-handlowe zobowiązany jest do podania kwoty, jaką  zapłaci za uzyskanie wyłączności na dzierżawę terenu na organizację zaplecza gastronomiczno-handlowego .

Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

1. kwota, jaką może zapłacić Obsługujący zaplecze – gastronomiczno- handlowe za uzyskanie wyłącznościna dzierżawę terenu Parku w Bierzwniku na organizacje zaplecza gastronomiczno-handlowego,
2. doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych.

V. Informacje dotyczące przygotowania oferty.
1. Obsługujący zaplecze – gastronomiczno-handlowe powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
2. Obsługujący zaplecze – gastronomiczno-handlowe składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dzisiejszej ofercie.
3. Obsługujący zaplecze – gastronomiczno-handlowe poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Obsługującego zaplecze – gastronomiczno-handlowe, zgodniez aktem rejestracyjnym
i wymogami oraz opatrzona pieczątkamiimiennymi.
5. Wszystkie strony oferty oraz miejsca w których Obsługujący zaplecze – gastronomiczno-handlowe naniósł zmiany lub poprawki musza być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Obsługujący zaplecze – gastronomiczno-handlowe, dooferty powinno być załączone upoważnienie do podpisania oferty.
7. Wszystkie strony oferty zawierające tekst musza być ponumerowane.
8. Jeśli Obsługującym  zaplecze – gastronomiczno-handlowe jest spółka cywilna jawna oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa spółki.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący: Oferta na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlowa podczas imprezy plenerowej „DOŻYNKI GMINNE –BIERZWNIK 2016”w terminie: 04.09.2016r – Park w Bierzwniku z wyłącznością.
10. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu.
O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

VI.Wymagany termin realizacji zamówienia: 04.09.2016 r.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:
Władysław Wajda tel. 603 790 725
1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2016 roku do godz. 10.00
Oferty składane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.07.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Organizatora.
O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej www.gokbierzwnik.pl
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 06-07-2016 14:48:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 06-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 06-07-2016 15:08:46