Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYPRAWKA SZKOLNA

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERZWNIK

O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU

POMOCY UCZNIOM W 2016 ROKU

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Wójt Gminy Bierzwnik, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1045) informuje, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony

 

do dnia 15 września 2016 r.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana do uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadającychorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156. j.t., ze zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

 • klas VI szkół podstawowych,
 • klas III gimnazjów,
 • szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowychlub liceów plastycznych.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

 1. klas I-III* i VI szkół podstawowych,
 2. klas III gimnazjów,
 3. szkół ponadgimnazjalnych,

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych**, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

*w przypadku, gdy  uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

**materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2016

 

 

 • dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I - III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

(*w przypadku  niekorzystania z podręcznika zapewnionego przez MEN)

do kwoty 175 zł*

 

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego, a także uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

 

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do  klasy  VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III  ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

 

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

 

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników   do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

 

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł
 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej
 • korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeńw roku szkolnym 2016/2017

 do dnia 15 września 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek,paragon lub oświadczenie o zakupie, odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”.Rozporządzenie określa także możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników
na podstawie potwierdzenia zakupu podręczników, w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym również zakupu materiałów edukacyjnych, wystawionego przez podmiot (np. radę rodziców, rodzica, nauczyciela), który dokonał zakupu dla grupy uczniów. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,
 • nazwę i adres szkoły,
 • wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
 • kwotę zakupu,
 • datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

 

 

 

Wnioski są do pobrania w szkołach na terenie  Gminy Bierzwnik oraz ze strony internetowej www.bip.bierzwnik.pl

 

 

 

Wójt Gminy Bierzwnik

Adam Błaszczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 31-08-2016 08:32:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 31-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 31-08-2016 08:32:53