Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OCENĘ z dnia 18.10.2016 r. wyposażenie 9 przepompowni ścieków tworzących system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w nową automatykę modernizacja szaf sterowniczych oraz wpięcia ich do systemu monitoringu.

Bierzwnik, dnia 2016-10-18

 

OGŁOSZENIE

o zmianie zapytania ofertowego

Ogłoszenie dotyczy zmiany zapytania ofertowego z dnia 18.10.2016 r. w trybie zapytania o cenę którego przedmiotem jest wyposażenie 9 przepompowni ścieków tworzących system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w nową automatykę – modernizacja szaf sterowniczych oraz wpięcia ich do systemu monitoringu.

Zmiana dotyczy zapisu:

 1. w punkcie Termin wykonania zamówienia, zamiast:Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia 2018 rok”, punkt ten otrzymuje brzmienie: Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia 2017 rok”.
 2. w punkcie Uwagi, zamiast: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepodpisania umowy z żadnym z oferentów. Uwarunkowane to jest uzyskaniem środków z PROW w ramach działania „Gospodarka wodna-ściekowa”, punkt ten otrzymuje brzmienie: „Zamawiający niniejsze postępowanie przeprowadza w celu rozeznania rynku. W przypadku otrzymania dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” przeprowadzone będzie kolejne właściwe postępowanie zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepodpisania umowy z żadnym z oferentów”.
 3. Dodaje się kolejny punkt: Osoba do kontaktu, za punktem Uwagi, o następującej treści:

Tomasz Jóźwiak – nr tel. 661 127 172


ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OCENĘ

z dnia 18.10.2016 r.

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Gmina Bierzwnik w trybie zapytania o cenę zaprasza do składania ofert, którego przedmiotem jest wyposażenie 9 przepompowni ścieków tworzących system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w nową automatykę – modernizacja szaf sterowniczych oraz wpięcia ich do systemu monitoringu.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bierzwnik

ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik

tel. 95 768 0130, fax. 95 768 0111

e-mail: urzad@bierzwnik.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie 9 przepompowni ścieków tworzących system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w nową automatykę – modernizacja szaf sterowniczych oraz wpięcia ich do systemu monitoringu. Przeprowadzenie prac nastąpi w na przepompowniach ścieków w: Bierzwniku, Starzycach, Płoszkowie, Jaglisku i Wygonie.

 

Wspólny słownik zamówień CPV:

45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

31.70.00.00-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

Tryb udzielenia Zamówienia:

Tryb zamówienia – zapytanie o cenę

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, alternatywnych oraz wariantowych

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

Zestawienie obiektów objętych modernizacją w zakresie automatyki:

 1. Przepompownia ścieków w Bierzwniku „Romańczuk” – przy ul. Sienkiewicza
 2. Przepompownia ścieków w Bierzwniku „Jeziorna” – przy ul. Jeziornej
 3. Przepompownia ścieków w Bierzwniku „Park” – przy ul. Mickiewicza
 4. Przepompownia ścieków w Bierzwniku „GOK” – przy ul. Dworcowej
 5. Przepompownia ścieków w Bierzwniku „Słoneczna” – przy ul. Słonecznej
 6. Przepompownia ścieków w Jaglisku
 7. Przepompownia ścieków w Wygonie „Trafo”
 8. Przepompownia ścieków w Płoszkowie
 9. Przepompownia ścieków w Starzycach

 

Ogólny zakres rzeczowy zamówienia:

 1. Demontaż istniejących szaf zasilająco-sterowniczych
 2. Dostawa i montaż szaf zasilająco-sterowniczych wraz z osprzętem
 3. Montaż sond hydrostatycznych
 4. Dostawa oprogramowania i konfiguracja systemu monitoringu wizualnego pracy przepompowni
  z obecnym HYDRONET (system wizualizacji oraz przepompowni powinien być kompatybilny
  z istniejącym systemem monitoringu) znajdującym się na przepompowni ścieków w Bierzwniku przy ul. Długiej

 

Minimalne wymagania szaf sterowniczych:

1. Szafa sterownicza - modernizacja (dotyczy: PŁOSZKOWO – 1 szt.)

Elementy wyposażenia:

 • Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
 • Przełącznik trybu pracy (1-0-2)
 • Przełącznik (1-0) Stacyjka
 • Przekaźnik dwupolowy z podstawką
 • Zasilacz buforowy 24V
 • Akumulator 12VDC
 • Puszka dla akumulatorów
 • Moduł sterująco-telemetryczny
 • Przekładnik prądowy
 • Wyłącznik krańcowy z kółkiem
 • Sonda hydrostatyczna SG 25S, kabel 10m, zakres 0-4 m, sygnał 4-20 mA

2. Szafa sterownicza - modernizacja (dotyczy: GOK, PARK, REMIZA, SŁONECZNA I STARZYCE – 5 szt.)

Elementy wyposażenia:

 • Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
 • Czujnik kolejności faz
 • Przełącznik trybu pracy (1-0-2)
 • Przycisk czerwony i zielony
 • Przełącznik (1-0) Stacyjka
 • Grzałka
 •  Regulator temperatury
 • Przekaźnik dwupolowy z podstawką
 • Zasilacz buforowy 24V
 • Akumulator 12VDC
 • Puszka dla akumulatorów
 • Moduł sterująco-telemetryczny
 • Przekładnik prądowy
 • Wyłącznik krańcowy z kółkiem
 • Sonda hydrostatyczna SG 25S, kabel 10m, zakres 0-4 m, sygnał 4-20 mA

3. Szafa sterownicza (dotyczy: JAGLISKO, STARZYCE CENTRUM, TRAFO – 3 szt.)

Elementy wyposażenia:

 • Szafa o wymiarach 800x600x300 mm
 • Podstawa pod szafę
 • Wyłącznik różnicowo-prądowy
 • Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
 • Wyłącznik silnikowy
 • Styk pomocniczy
 • Czujnik kolejności faz
 • Wyłącznik główny
 • Przełącznik trybu pracy (1-0-2)
 • Przycisk czerwony
 • Przycisk zielony
 • Przełącznik (1-0) Stacyjka
 • Wyłącznik bezpieczeństwa
 • Sygnalizator optyczno-akustyczny
 • Kontrolka LED
 • Grzałka
 • Regulator temperatury
 • Przekaźnik dwupolowy z podstawką
 • Zasilacz buforowy 24V
 • Akumulator 12VDC
 • Puszka dla akumulatorów
 • Stycznik
 • Styki pomocnicze do stycznika
 • Moduł sterująco-telemetryczny
 • Przekładnik prądowy
 • Gniazdo 230VAC
 • Wyłącznik krańcowy z kółkiem
 • Sonda hydrostatyczna SG 25S, kabel 10m, zakres 0-4 m, sygnał 4-20 mA

 

Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres rzeczowy ujęty w zapytaniu ofertowym.
 2. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem podatku VAT.
 3. Cena wskazana w formularzu winna uwzględniać wszystkie rabaty i upusty.
 4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
 5. W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki wynikające z właściwych ustaw.
 6. Cena zawiera koszty wszystkich innych nienazwanych usług dodatkowych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, które Wykonawca jako profesjonalista definiuje na potrzeby niniejszego postępowania.
 7. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom […] (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) . kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wg następującego kryterium: cena (brutto) oferowanego przedmiotu zamówienia, obejmująca pełen zakres rzeczowy ujęty w zapytaniu ofertowym – 100%
 2. W przypadku jednakowej ceny o wyborze zadecydują lepsze parametry techniczne.
 3. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
 6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Termin wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia 2018 rok.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 25.10.2016 r. do godz. 15-tej w postaci oferty elektronicznej na niżej wskazanego maila: urzad@bierzwnik.pl

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepodpisania umowy z żadnym z oferentów. Uwarunkowane to jest uzyskaniem środków z PROW w ramach działania „Gospodarka wodna-ściekowa.

 

Wójt Gminy Bierzwnik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 18-10-2016 10:07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 21-10-2016 10:59:48