Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WÓJTA GMINY BIERZWNIK O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2017 ROKU "WYPRAWKA SZKOLNA"

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY BIERZWNIK

O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU

POMOCY UCZNIOM W 2017 ROKU

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Wójt Gminy Bierzwnik, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1045) informuje, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony

 

do dnia 15 września 2017 r.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2017 ROKU

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,- posiadającychorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 i 949) uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
 • klas II i III  dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowejlub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

 1. klas II i III szkół podstawowych*,
 2. klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,
 3. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 4. liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych**, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

 

*w przypadku, gdy  uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art.339 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe

**materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeńw roku szkolnym 2017/2018

do dnia 15 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradniępsychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie, odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”.W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach,a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jednąz niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,
 • nazwę i adres szkoły,
 • wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
 • kwotę zakupu,
 • datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
 • Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez wydawnictwo lub księgarnię i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki
 • i materiały edukacyjne.

Zwrot wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych dokonywany będzie do 30 listopada 2017 r.

 

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W 2017 ROKU

 

•          dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowaniado kwoty 175 zł,

•          dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasyII i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracydo kwoty 225 zł,

•          dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołachI stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia do kwoty 390 zł,

•          dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,uczęszczającychdo liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkołysztuk pięknych klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznegodo kwoty 445 zł.

 

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH** W 2017 ROK

 

 • klasa II-III szkoły podstawowej do kwoty175 zł,*

· klasa II-III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowej szkole I stopniado kwoty225 zł,

· klasa I branżowej szkoły I stopnia do kwoty225 zł,

· liceum ogólnokształcące i technikum do kwoty 225 zł,

 • szkoła specjalna przysposabiająca do  pracy do kwoty 225 zł,

 

* w przypadku nie korzystania z podręcznika zapewnionego przez MEN

**materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową  lub elektroniczną. W szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki.

Wnioski są do pobrania w szkołach na terenie  Gminy Bierzwnik oraz ze strony internetowej www.bip.bierzwnik.pl

Wójt Gminy Bierzwnik

Adam Błaszczyk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek_wyprawka.pdf (PDF, 160.53Kb) 2017-08-21 13:18:54 255 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 21-08-2017 13:18:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 21-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 21-08-2017 13:19:15