Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2017/2018 r.

Zapytanie ofertowe

Na „Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych  
i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2017/2018 r.”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie , tel. 957680130, 784389088 , faks 957680111

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2017/2018 r. w okresie od 01.11.2017r. do 31.03.2018r.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2017/2018r.

2. Zimowe utrzymanie dróg ( ZUD ) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu, gołoledź.

3. Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się usuwanie śniegu z dróg w celu uzyskania przejezdności drogi.

4. Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych obejmuje następujące sołectwa: Bierzwnik, Breń, Górzno, Jaglisko, Klasztorne, Kolsk, Łasko, Pławno, Płoszkowo,  Przeczno, Strumienno, Wygon, Zieleniewo.

5. Rozliczenie następować będzie raz w  miesiącu na podstawie zestawienia tabelarycznego wykonanych roboczogodzin odśnieżania dróg gminnych i gotowości przystąpienia do pracy.

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisane przez zamawiającego tabelaryczne zestawienie.

Za jakość wykonanych usług odpowiedzialny jest Wykonawca.  Zamawiający będzie kontrolował wykonanie prac, natomiast organizacja i sposób prowadzenia prac należeć będzie do wybranego  Wykonawcy przy uwzględnieniu ewentualnych zaleceń Zamawiającego nie naruszających  warunków umownych. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie prowadzona usługa odśnieżania oraz zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi zimowego utrzymania Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy. Dokonana wizja winna być potwierdzona oświadczeniem wykonawcy.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Sezon zimowy 2017/2018

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż wykonał minimum jedno zamówienie w przedmiocie zgodnym z opisem zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu
o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach.

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału, jeżeli będzie: 1.Dysponował co najmniej następującymi jednostkami sprzętowymi gotowymi do pracy - 1 ciągnikiem o mocy minimum 50 KM z pługiem do odśnieżania, który ma być zawieszony z przodu pojazdu.  Wykonawca musi posiadać ważne ubezpieczenie OC dla każdej jednostki sprzętu. Jednostki sprzętowe używane do wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg zgodnie z wymogami ustawy prawo o ruchu drogowym powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 0,5 godziny od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach. Wykonawca musi posiadać łączność w czasie pracy poprzez telefon komórkowy, którego numer należy podać w ofercie.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do wykonywania usługi wynagrodzenie za każdy dzień pozostawania w gotowości w wysokości 27,00zł netto poza dniami pracy sprzętu ujętymi w zestawieniu miesięcznym.

UWAGA: Zamawiający przed rozstrzygnięciem będzie miał prawo dokonania przeglądu sprzętu wykazanego przez Wykonawcę. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym pracownikiem w celu obsadzenia stanowiska: operator sprzętu. Operatorem sprzętu do odśnieżania może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
 mu niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Kryteria oceny ofert: 100% cena.

ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) z powodu przedłużającego się sezonu zimowego ( opady śniegu), 2) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób dla realizacji umowy, np. osób reprezentujących Strony
(w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne, 3)zmian regulacji prawnych, 4) zmian adresowych Stron umowy określonych w umowie, 5) zmian organizacyjnych u Zamawiającego, 6) zmianę obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy - Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania  ofert: 25.09.2017r. godzina 08:30, miejsce: siedziba Zamawiającego Urząd Gminy w Bierzwniku, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik


 Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne  jest na stronie www.bip.bierzwnik.pl

W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie drogą :
pisemną , telefoniczną – nr 957680130, 784389088 lub faksem 957680111,

W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela : Violetta Wieczorek Kier. Referatu Ogólnoorganizacyjnego. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową, e-mailową lub telefonicznie.

Załączniki : Formularz ofertowy

Bierzwnik  15.09.2017r

 

 

Wójt Gminy

Adam Błaszczyk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół dotyczący wyboru oferty.pdf (PDF, 298.07Kb) 2017-10-06 12:45:34 275 razy
2 Oferta cenowa zimowe utrzymanie 2017.pdf (PDF, 391.93Kb) 2017-09-18 07:30:29 275 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 18-09-2017 07:30:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 15-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 06-10-2017 12:45:34