Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Bierzwnik do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Choszcznie:

 

 • ławnicy dla spraw rodzinnych w ilości : 1
 • ławnicy dla spraw z zakresu prawa pracy w ilości: 1

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.  

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową , zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 •   Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczona na liście).

 

Rada Gminy Bierzwnik będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Bierzwnik, pok. Nr 12 w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Bierzwnik po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi skarb państwa.

Koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z  Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

 

WZORY DOKUMENTÓW KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY BIERZWNIK www.bip.bierzwnik.pl, ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl

 

 

 

      

                                                                                                                                             

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OŚWIADCZENIE.pdf (PDF, 126.00Kb) 2019-06-03 10:22:36 533 razy
2 LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.pdf (PDF, 144.56Kb) 2019-06-03 10:22:36 508 razy
3 KARTA ZGŁOSZENIA.pdf (PDF, 247.31Kb) 2019-06-03 10:22:36 523 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 03-06-2019 10:22:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 03-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 03-06-2019 10:23:43