Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bierzwnik

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR LVII/424/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030 2022-11-07 12:37:43
XLVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik 2022-03-16 12:59:44
Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie zgłosenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 2019-08-30 08:43:58
Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród 2019-08-30 08:41:56
Uchwała Nr XIV/83/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bierzwnik od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-30 08:22:21
Uchwała Nr XIV/82/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-08-30 08:14:40
Uchwała Nr XIV/81/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r 2019-08-30 08:10:40
Uchwała Nr XIII/80/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 lipca 2019r w sprawie nabycia budynku administracyjno-biurowego oraz prawa wieczystego użytkowania 2019-08-14 10:14:04
Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 lipca 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-08-14 10:11:16
Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 lipca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r 2019-08-14 10:08:27
Uchwała Nr XII/77/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08 lipca 2019r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Województwa Policji informacji o kandydatach na ławników 2019-08-14 10:01:44
Uchwała Nr XII/76/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08 lipca 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-08-14 09:58:55
Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08 lipca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r 2019-08-14 09:51:39
Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 czerwca 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-06-11 11:11:50
Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 czerwca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r 2019-06-11 08:30:46
Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 czerwca 2019r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-06-11 08:25:52
Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 czerwca 2019r w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2019-06-11 08:25:16
Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie rozpatrzenia wniosku Beneficjentów Karty Dużej Rodziny z terenu Gminy Bierzwnik dotyczącego wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin Gminy Bierzwnik korzystających z Karty Dużej Rodziny 2019-06-05 13:14:02
Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2018 2019-06-05 13:09:08
Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-06-04 15:29:15
Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-06-04 15:26:41
Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r 2019-06-04 15:19:36
Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Ostromęcko 2019-06-04 15:17:21
Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zieleniewo 2019-06-04 15:14:50
Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wygon 2019-06-04 15:12:19
Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Łasko 2019-06-04 15:08:21
Uchwała Nr VIII/39/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Choszczeńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie 2019-04-05 09:28:08
Uchwała Nr VIII/38/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2020 2019-04-05 09:23:59
Uchwała Nr VIII/37/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie delegata do Stowarzyszenia Gminy Polskich Euroregionu Pomerania 2019-04-05 09:21:39
Uchwała Nr VIII/36/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-04-05 09:19:42
Uchwała Nr VIII/35/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bierzwnik 2019-04-05 09:17:09
Uchwała Nr VIII/34/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-04-05 09:14:39
Uchwała Nr VIII/33/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r. 2019-04-05 09:09:32
Uchwała Nr VIII/32/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2019 rok 2019-04-05 09:05:51
Uchwała Nr VII/31/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 marca 2019r w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku 2019-03-19 11:33:25
Uchwała Nr VII/30/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 marca 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-03-19 11:32:55
Uchwała Nr VII/29/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 marca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r 2019-03-19 11:17:48
Uchwała Nr VI/28/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierzwnik 2019-03-05 13:33:24
Uchwała Nr VI/27/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-03-05 13:31:32
Uchwała Nr VI/26/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r 2019-03-05 13:27:21
Uchwała Nr VI/25/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r zmieniająca uchwałę Nr IV/16/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim 2019-03-05 13:25:13
Uchwała Nr VI/24/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-03-05 13:19:21
Uchwała Nr V/23/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-03-05 13:14:40
Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bierzwnik 2019-03-05 13:14:09
Uchwała Nr V/21/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-03-05 13:13:38
Uchwała Nr V/20/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r 2019-03-05 13:12:59
Uchwała Nr V/19/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2019 2019-03-05 13:12:28
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr IV/9/18 z dnia 27 grudnia 2018r 2019-02-04 13:48:52
Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia wieloltniego gminnego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2032 2019-01-04 10:10:45
Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2032 2019-01-04 10:07:27
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2032 2019-01-04 10:04:23
Uchwała Nr IV/15/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-01-04 09:58:15
Uchwała Nr IV/14/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bierzwnik 2019-01-04 09:54:36
Uchwała Nr IV/13/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik 2019-01-04 09:52:23
Uchwała Nr IV/12/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 2019-01-04 09:50:00
Uchwała Nr IV/11/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2019 2019-01-04 09:44:25
Uchwała Nr IV/10/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2019-01-04 09:32:55
Uchwała Nr IV/9/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r 2019-01-04 09:27:59
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2018r w sprawie Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-12-14 11:41:31
Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik 2018-12-14 11:40:55
Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-12-14 11:38:11
Uchwała Nr III/7/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r 2018-12-14 11:33:38
Uchwała Nr XLI/209/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 października 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-11-02 12:47:40
Uchwała Nr XLI/208/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 października 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r. 2018-11-02 12:45:47
Uchwała Nr XL/207/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17 października 2018r w sprawie udzielenia pożyczki dla Młodzieżowego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ORZEŁ Bierzwnik 2018-10-25 12:30:20
Uchwała Nr XL/206/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17 października 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-10-25 12:27:59
Uchwała Nr XL/205/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17 października 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r 2018-10-25 12:17:31
Uchwała Nr XL/204/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17 października 2018r zmieniająca uchwałe Nr XXXVIII/199/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 20 września 2018r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r. 2018-10-25 12:13:33
Uchwała Nr XXXIX/203/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 3 października 2018r w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku 2018-10-05 09:18:11
Uchwała Nr XXXVIII/202/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 20 września 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-10-01 10:51:39
Uchwała Nr XXXVIII/201/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 20 września 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r 2018-09-30 21:01:16
Uchwała Nr XXXVIII/200/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 20 września 2018r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018-09-30 20:59:54
Uchwała Nr XXXVIII/199/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 20 września 2018r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-09-30 20:57:42
Uchwała Nr XXXVII/198/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-08-03 08:03:33
Uchwała Nr XXXVII/197/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r 2018-08-03 08:01:33
Uchwała Nr XXXVII/196/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2018r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierzwnik 2018-08-03 07:59:41
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 27 kwietnia do 29 czerwca 2018r 2018-07-16 07:43:30
Uchwała Nr XXXVI/195/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Bierzwnik odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 2018-07-16 07:39:17
Uchwała Nr XXXVI/194/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bierzwnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-16 07:36:08
Uchwała Nr XXXVI/193/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bierzwnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży 2018-07-16 07:33:27
Uchwała Nr XXXVI/192/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łasku 2018-07-16 07:23:35
Uchwała Nr XXXVI/191/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik 2018-07-05 10:27:00
Uchwała Nr XXXVI/190/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bierzwnik 2018-07-05 10:23:37
Uchwała Nr XXXVI/189/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-07-05 10:21:20
Uchwała Nr XXXVI/188/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r 2018-07-05 09:58:47
Uchwała Nr XXXVI/187/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2017 roku 2018-07-05 09:55:12
Uchwała Nr XXXVI/186/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za rok 2017 2018-07-05 09:51:19
Uchwała Nr XXXV/185/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bierzwnik 2018-04-30 14:31:50
Uchwała Nr XXXV/184/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-04-30 14:17:11
Uchwała Nr XXXV/183/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r 2018-04-30 14:14:18
Uchwała Nr XXXV/182/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego 2018-04-30 14:11:48
Uchwała Nr XXXV/181/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2017 2018-04-30 14:09:06
Uchwała Nr XXXIV/180/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie podziału Gminy Bierzwnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-29 13:33:39
Uchwała Nr XXXIII/179/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie podziału Gminy Bierzwnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-29 13:27:43
Uchwała Nr XXXIV/178/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-03-29 13:27:25
Uchwała Nr XXXIV/177/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r. 2018-03-29 13:27:09
Uchwała Nr XXXIV/176/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2019 2018-03-29 13:26:51
Uchwała Nr XXXIV/175/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkonym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2018-03-29 13:26:28
Uchwała Nr XXXIII/174/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 marca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r. 2018-03-27 13:46:18
Uchwała Nr XXXII/173/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2018r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-03-05 09:07:49
Uchwała Nr XXXII/172/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r 2018-03-05 09:04:37
Uchwała Nr XXXII/171/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2018r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2018 rok 2018-03-05 09:01:55
Uchwała Nr XXXII/170/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-03-05 08:58:43
Kierownik GOPS w Bierzwniku ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko pracy: asystent rodziny 2018-01-17 14:58:55
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 30 listopada do dnia 27 grudnia 2017r 2018-01-17 14:41:57
Uchwała Nr XXXI/169/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Bierzwnik 2018-01-17 14:34:00
Uchwała Nr XXXI/168/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego 2018-01-17 14:30:22
Uchwała Nr XXXI/167/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-01-17 13:48:58
Uchwała Nr XXXI/166/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2018 2018-01-17 13:31:02
Uchwała Nr XXXI/165/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2018-01-17 13:06:29
Uchwała Nr XXXI/164/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy w 2017r 2018-01-17 11:46:12
Uchwała Nr XXX/163/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bierzwnik oraz nabywania nieruchomości do zasobu gminnego 2017-12-12 09:41:24
Uchwała Nr XXX/162/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-12-12 09:38:08
Uchwała Nr XXX/161/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie zmian budżetu gminy w 2017r 2017-12-12 09:31:56
Uchwała Nr XXX/160/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 2017-12-12 09:28:55
Uchwała Nr XXX/159/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 2017-12-12 09:24:17
Uchwała Nr XXX/158/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017-12-12 09:21:42
Uchwała Nr XXX/157/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-12-12 09:18:45
Uchwała Nr XXX/156/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Bierzwnik 2017-12-12 09:16:17
Uchwała Nr XXX/155/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz inymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-12-12 09:06:52
Uchwała Nr XXX/154/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Bierzwnik w ośmioletnie szkoły podstawowe 2017-12-12 09:03:18
Uchwała Nr XXIX/153/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-10-05 13:25:40
Uchwała Nr XXIX/152/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie zmian budżetu gminy w 2017r 2017-10-05 11:44:01
Uchwała Nr XXIX151/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-10-05 11:29:25
Uchwała Nr XXIX/150/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego 2017-10-05 11:25:38
Uchwała Nr XXIX/149/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat 2017-10-05 09:23:00
Uchwała Nr XXVIII/148/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032. 2017-08-08 14:15:24
Uchwała Nr XXVIII/147/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-08-08 14:14:25
Uchwała Nr XXVIII/146/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierzwnik 2017-08-08 14:13:34
Uchwała Nr XXVII/145/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku 2017-07-07 12:50:46
Uchwała Nr XXVII/144/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-07-07 10:58:15
Uchwała Nr XXVII/143/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie określenia zasad ustalenia i przekazania z budżetu gminy środków wynikających z rozliczenia podatku VAT dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2017-07-07 10:53:00
Uchwała Nr XXVII/142/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-07-07 10:49:18
Uchwała Nr XXVII/141/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie zmian budżetu gminy w 2017r 2017-07-07 10:38:13
Uchwała Nr XXVII/140/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017 r zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury "Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu" w Bierzwniku 2017-07-07 10:18:45
Uchwała Nr XXVII/139/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie realizacji zadania w ramach planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie z zakresu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego pod nazwą Przebudowa chodnika w miejscowości Zieleniewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 2017-07-07 10:01:24
Uchwała Nr XXVII/138/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik 2017-07-07 09:54:04
Uchwała Nr XXVII/137/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za rok 2016 2017-07-07 09:51:11
Uchwała Nr XXVI/136/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2017-05-04 14:17:14
Uchwała Nr XXVI/135/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik 2017-05-04 14:13:35
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-05-04 14:10:31
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-05-04 14:07:33
Uchwała Nr XXVI./132/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy w 2017r 2017-05-04 14:04:27
Uchwała Nr XXVI/131/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku /Marienwalde/ 2017-05-04 14:01:22
Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego 2017-05-04 13:58:11
Uchwała Nr XXVI/129/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2016 2017-05-04 13:56:36
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 10 lutego 2017r do dnia 29 marca 2017r. 2017-04-05 10:24:16
Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-04-05 10:01:39
Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie zmian budżetu gminy w 2017r. 2017-04-05 09:54:07
Uchwała Nr XXV/126/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie nabycia nieruchomości drogowej 2017-04-05 09:51:37
Uchwała Nr XXV/125/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-04-05 09:46:54
Uchwała Nr XXV/124/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2017-04-05 09:43:55
Uchwała Nr XXV/123/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2017-04-05 09:40:42
Uchwała Nr XXV/122/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki 2017-04-05 09:36:45
Uchwała Nr XXV/121/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2017 rok 2017-04-05 09:34:14
Uchwała Nr XXV/120/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/111/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bierzwnik na lata 2016-2022 2017-04-05 09:14:18
Uchwała Nr XXIV/119/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-02-14 12:38:18
Uchwała NR XXV.63.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 stycznia 2017r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Bierzwnik na 2017 rok 2017-01-25 08:48:53
Uchwała NR XXV.62.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 stycznia 2017r w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bierzwnik 2017-01-25 08:46:11
Uchwała Nr XXIII/112/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie realizacji powiatowo-gminnego przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2231Z w miejscowości Starzyce 2017-01-05 14:28:57
Uchwała Nr XXIII/111/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2017-01-05 14:25:07
Uchwała Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-01-05 14:13:06
Uchwała Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2017 2017-01-05 14:12:01
Uchwała Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-01-05 09:01:49
Uchwała Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2017 2017-01-05 08:44:21
Uchwała Nr XXII/108/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2016r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2016-12-01 09:50:09
Uchwała Nr XXII/107/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2016r w sprawie zmian budżetu gminy w 2016r. 2016-12-01 09:30:37
Uchwała Nr XXII/106/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2016r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Krzęcin zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Bierzwnik 2016-12-01 09:25:39
Uchwała Nr XXII/105/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2016r w sprawie Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-12-01 09:18:45
Uchwała Nr XXII/104/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2016r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2016-12-01 09:13:42
Uchwała Nr XXII/103/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 2016-12-01 09:09:55
Uchwała Nr XXI/102/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 października 2016r w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej 2016-10-25 09:32:09
Uchwała Nr XX/101/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2016-10-06 13:57:31
Uchwała Nr XX/100/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r w sprawie zmian budżetu gminy w 2016r. 2016-10-06 13:46:56
Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Bierzwnik 2016-10-06 13:31:49
Uchwała Nr XX/98/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2016-10-06 13:28:53
Uchwała Nr XX/97/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierzwnik 2016-10-06 11:27:33
Uchwała Nr XX/96/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierzwnik 2016-10-06 11:24:38
Uchwała Nr XX/95/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BIERZWNIK 2016-10-06 10:47:21
Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 07 września 2016r w sprawie przystąpienia do realizacji powiatowo-gminnego projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z w miejscowości Górzno" 2016-09-08 12:51:57
Uchwała Nr XVIII/93/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2016-07-01 09:15:47
Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej 2016-07-01 09:12:24
Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego 2016-07-01 09:09:39
Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierzwnik 2016-07-01 09:06:49
Uchwała Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierzwnik 2016-07-01 09:03:12
Uchwała Nr XVIII/88/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie zmian budżetu gminy w 2016r. 2016-07-01 08:58:00
Uchwała Nr XVIII/87/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik 2016-07-01 08:54:45
Uchwała Nr XVIII/86/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za rok 2015 2016-07-01 08:51:27
Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bierzwnik 2016-05-31 09:44:50
Uchwała Nr XVII/84/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bierzwnik 2016-05-31 09:42:31
Uchwała Nr XVII/83/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2016-05-31 09:40:41
Uchwała Nr XVII/82/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie zmian budżetu gminy w 2016r 2016-05-31 09:37:29
Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2016r zmienijąca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik 2016-05-05 14:26:38
Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2016-05-05 14:12:30
Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy w 2016r 2016-05-05 13:56:21
Uchwała Nr XVI/78/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2015 2016-05-05 13:48:41
Uchwała Nr XVI/77/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie uchwalenia STatutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku 2016-05-05 13:42:27
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik 2016-05-05 13:39:10
Uchwała Nr XVI/75/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik 2016-05-05 13:26:22
Uchwała Nr XV/74/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2016-04-08 12:11:38
Uchwała Nr XV/73/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2017 2016-04-08 11:23:22
Uchwała Nr XV/72/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiących działki ogrodowe 2016-04-08 10:28:00
Uchwała Nr XV/71/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bierzwnik 2016-04-08 10:25:13
Uchwała Nr XV/70/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciewdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2016 rok 2016-04-08 10:20:45
Uchwała Nr XV/69/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bierzwnik na lata 2016-2020 2016-04-08 10:14:50
Uchwała Nr XV/68/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik 2016-04-08 10:07:56
Uchwała Nr XV/67/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik 2016-04-08 10:04:54
Uchwała Nr XV/66/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie powołania radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik 2016-04-08 09:58:29
Uchwała Nr XV/65/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik 2016-04-08 09:56:12
Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2016-03-21 09:25:24
Uchwała Nr XIV/64/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie wyrażenia woli przystępowania do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej 2016-03-07 08:30:43
Uchwała Nr XIV/63/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bierzwnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2016-03-07 08:28:08
Uchwała Nr XIV/62/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 2016-03-07 08:23:23
Uchwała Nr XIV/61/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-03-07 08:07:49
Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2015-2032 2015-12-04 11:44:14
Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2015r 2015-12-04 11:41:10
Uchwała Nr XII/55/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 2015-12-04 11:27:39
Uchwała Nr XII/52/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-04 10:19:43
Uchwała Nr XII/51/15 rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2015r w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior" 2015-12-04 10:02:02
Uchwała Nr XII/50/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2015r w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. 2015-12-04 09:51:30
Uchwała Nr X/48/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2015r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku 2015-10-13 14:15:04
Uchwała Nr X/47/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bierzwniku, Szkole Podstawowej w Bierzwniku i Gimnazjum w Bierzwniku wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierzwniku oraz nadania sztandaru Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Bierzwniku 2015-10-13 13:52:06
Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2015-2032 2015-10-13 13:41:26
Uchwała Nr X/45/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2015r. 2015-10-13 13:05:42
Uchwała Nr IX/44/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2015r 2015-08-11 08:29:38
Uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Bierzwnik na okres dłuższy niż 3 lata. 2015-08-11 08:27:06
Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bierzwnik 2015-08-11 08:23:13
Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-08-11 08:19:11
Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bierzwnik 2015-08-11 08:15:26
Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2015-08-11 08:12:27
Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2015r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik 2015-08-11 08:08:53
Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bierzwnik 2015-07-13 09:55:33
Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2015-2032 2015-07-13 09:51:47
Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2015r 2015-07-13 09:34:54
Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-07-13 09:32:01
Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2015r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik 2015-07-13 09:05:05
Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2015r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za rok 2014. 2015-07-13 08:56:00
Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 maja 2015r w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-07-10 08:31:34